Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Awaria telefonu w Biurze Senatorskim

Sza­nowni Pań­stwo, z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, iż z powodu nie­za­leż­nej od nas awa­rii...

19th paź

Wiosenna sesja ZPRE

W dniach 19 – 22 kwiet­nia odbyła się wio­senna sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego...

23rd kw.

Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w ZPRE na temat sytuacji na Białorusi

Z mojej ini­cja­tywy EPP/CD — naj­więk­sza grupa poli­tyczna w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady...

31st mar

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Bułgarii

W dniach 10–13 marca z ramie­nia Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego Rady Europy uczest­ni­czy­łem w...

16th mar

Zimowa sesja ZPRE

W dniach 24–28 stycz­nia br. wzią­łem udział w zimo­wej sesji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego...

12th lut

Pomoc dla dotkniętych lockdownem Morawieckiego

30th lis

Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Nasze rela­cje z Radą Europy-kluczową insty­tu­cją dzia­ła­jącą w zakre­sie obrony praw czło­wieka,...

10th lis

11 posiedzenie Senatu RP

Za nami kil­ku­dniowe posie­dze­nie Senatu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­jącą wiele...

04th cze

Oświadczenie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

W zeszłym tygo­dniu prze­by­wa­łem w Paryżu. Wizyta miała cha­rak­ter służ­bowy. W ramach...

12th mar
Oświadczenie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Prezydent Macron w polskim Senacie

03.02.2020 w Sena­cie RP odbyło się spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Repu­bliki Fran­cu­skiej Emma­nu­elem...

04th lut
Pages:1234»