• ptlo8a
  • ptlo7a
  • ptlo6a
  • ptlo5a
  • ptlo4a
  • ptlo1a

Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pierre Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w...

19th wrz
fe7aef7164bc3370-e03ef

Welconomy 2015

W dniach 2–3 marca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­czego...

23rd mar
t2

Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

Na początku stycz­nia Fran­cję dotknęła ogromna tra­ge­dia. W wyniku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów...

03rd lut
list do amb fr

Nasze pierwsze 10 lat w UE

Już 1 maja obcho­dzić będziemy 10. rocz­nicę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej....

01st maj
logologo-400x270

Nasza drużyna PO do PE 2014

Pod­czas piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji Plat­formy Oby­wa­tel­skiej RP Mazow­sze zapre­zen­to­wani zostali kan­dy­daci do Par­la­mentu...

11th kwi
10177428_10152135757938740_4752035036755857803_n

Ośrodek “Solec” — Interwencja

W ogło­szo­nym nie­dawno pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego dla rejonu Powi­śla zostały zawarte wyjąt­kowo...

04th kwi
Solec