Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

78 posiedzenie “Komisji Weneckiej”

Za mną 78 posie­dze­nie “Komi­sji Wenec­kiej”, a dokład­niej, Euro­pej­skiej Komi­sji na rzecz...

22nd paź

Jesienna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Jesien­na sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py za nami. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy trzy palą­ce deba­ty:...

22nd paź

10 konkretów dla Polonii

Senat i Polo­nię łączy wie­le lat histo­rii, począw­szy od Pol­ski mię­dzy­wo­jen­nej. Już...

21st wrz

84. rocznica wybuchu II wojny światowej

Wybuch dru­giej woj­ny świa­to­wej… Naj­więk­szej tra­ge­dii w dzie­jach ludzkości. Jest 1 wrze­śnia...

10th wrz

Petycje a działalność KPCzPiP

Pety­cje to bar­dzo waż­ny ele­ment dzia­łal­no­ści Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Pety­cji...

10th wrz

Działalność na rzecz Ukrainy

Rosyj­ska agre­sja w Ukra­inie odci­snę­ła swo­je pięt­no na funk­cjo­no­wa­niu zarów­no miesz­kań­ców Pol­ski...

10th wrz

Campus Polska Przyszłości

Za nami 3 edy­cja Cam­pu­su “Pol­ska Przy­szło­ści”, pod­czas któ­rej (rów­nież dla mnie)...

09th wrz

Rada EPP w Lizbonie

W dniach 17–18 listo­pa­da uczest­ni­czy­łem w Zjeź­dzie Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Lizbonie....

24th lis

Jesienna sesja plenarna ZPRE w Strasburgu

W dniach 17 — 20 paź­dzier­ni­ka bra­łem udział w jesien­nej sesji ple­nar­nej...

21st paź

Petycje a działalność KPCzPiP

Roz­pa­try­wa­nie pety­cji oby­wa­tel­skich to istot­ny ele­ment dzia­łal­no­ści Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i...

29th lip
Pages:12345»